Ausflug nach Nancy

IMG_0096
IMG_0096

800 x 600
87232 Bytes
IMG_0097
IMG_0097

800 x 600
84140 Bytes
IMG_0101
IMG_0101

800 x 600
99537 Bytes
IMG_0102
IMG_0102

800 x 600
80894 Bytes
IMG_0103
IMG_0103

600 x 800
91611 Bytes
IMG_0104
IMG_0104

600 x 800
88490 Bytes
IMG_0105
IMG_0105

600 x 800
64363 Bytes
IMG_0109
IMG_0109

600 x 800
71918 Bytes
IMG_0110
IMG_0110

800 x 600
76485 Bytes
IMG_0115
IMG_0115

800 x 600
87174 Bytes
IMG_0117
IMG_0117

800 x 600
75944 Bytes
IMG_0119
IMG_0119

800 x 600
92316 Bytes
IMG_0120
IMG_0120

800 x 600
73943 Bytes
IMG_0121
IMG_0121

800 x 600
94068 Bytes
IMG_0122
IMG_0122

800 x 600
100005 Bytes
IMG_0124
IMG_0124

800 x 600
90836 Bytes
IMG_0125
IMG_0125

800 x 600
128051 Bytes
IMG_0126
IMG_0126

800 x 600
123728 Bytes
IMG_0135
IMG_0135

800 x 600
89548 Bytes
IMG_0140
IMG_0140

800 x 600
71418 Bytes
IMG_0141
IMG_0141

800 x 600
121222 Bytes